Juridische informatie

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kunstkring Westerhaar en het logo van Kunstkring, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kunstkring Westerhaar. Kunstkring Westerhaar behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

ARTIKEL 1. WERKWIJZE
De site is ontworpen in opdracht van het bestuur van de Kunstkring Westerhaar. Het beheer van de site is in handen gegeven van de webmasters. Iedereen kan mededelingen richten of informatie verstrekken aan de webmasters. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de webmasters. In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter van het bestuur van de Kunstkring Westerhaar.

ARTIKEL 2. PRIVACY VERKLARING
2.1. De Kunstkring Westerhaar respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Kunstkring Westerhaar committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

2.2. Door middel van deze privacyverklaring wil de Kunstkring Westerhaar duidelijkheid scheppen in hetgeen de Kunstkring Westerhaar met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

• Persoonsgegevens
• Bezoekersgegevens

2.2.1 Persoonsgegevens
U kunt de website van de Kunstkring Westerhaar bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Kunstkring Westerhaar uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die de Kunstkring Westerhaar op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Kunstkring Westerhaar.

De Kunstkring Westerhaar zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Kunstkring Westerhaar hier wettelijk toe verplicht wordt.

2.2.2. Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Kunstkring Westerhaar website.

ARTIKEL 3. DISCLAMER
3.1. De Kunstkring Westerhaar besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Kunstkring Westerhaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

3.2. De Kunstkring Westerhaar kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Kunstkring Westerhaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De Kunstkring Westerhaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Kunstkring Westerhaar verzonden e-mail berichten.

3.3. Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze vereniging. Als bezwaar bestaat tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal zullen de webmasters deze op verzoek verwijderen.

3.4. De webmasters besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat erin zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De Kunstkring Westerhaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. De Kunstkring Westerhaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

3.5. De webmasters spannen zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Mocht de mening bestaan dat zaken verwijderd zouden moeten worden, om welke reden dan ook, dan is een e-mail aan een van de webmasters, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De webmasters  zullen dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond, het desbetreffende naar tevredenheid verwijderen.

3.6. De website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

ARTIKEL 4. PRIVACYBELEID FOTO’S
4.1. Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Kunstkring Westerhaar te toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Kunstkring Westerhaar te en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

4.2. Bezwaren tegen een foto op de website van de Kunstkring Westerhaar
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: webmaster@kunstkringwesterhaar.nl. Belangrijk is wel dat uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra de Kunstkring Westerhaar uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Kunstkring Westerhaar een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

ARTIKEL 5. LEDENPAGINA
5.1. Omdat we voorzichtig willen en moeten omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie willen en mogen we ook niet alle beschikbare informatie voor iedereen zichtbaar maken. Hoewel bijna alles op deze website gewoon publiekelijk beschikbaar is; zijn er toch enkele zaken die alleen zichtbaar zijn voor onze leden.

5.2. Daarom is deze ledenpagina alleen toegankelijk voor “Kunstkring Westerhaar leden” zoals wij ze noemen. Iedereen die lid is van onze vereniging  kan gebruik maken van een “login-account”.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN SOCIAL MEDIA
6.1. Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. De Kunstkring Westerhaar is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

ARTIKEL 7. LIDMAATSCHAP KUNSTKRING WESTERHAAR

7.1. Het lidmaatschap gaat in nadat de aanmelding door het bestuur van de Kunstkring Westerhaar is geaccepteerd. 

7.2. Opzeggen lidmaatschap kan alleen gedaan worden bij de penningmeester van de Kunstkring Westerhaar of via internet opzeggen.

7.3. Het inschrijfgeld à € [zie hier] kan worden overgemaakt naar bankrekening NL73 SNSB 0339 4058 21 t.n.v. ‘Kunstkring Westerhaar eo’ onder vermelding naam kandidaat-lid.

7.4. Het lidmaatschap loopt van 1 januari  t/m 31 december.  Lidmaatschap opzeggen 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar.

7.5. U ontvangt altijd een bevestigingsmail van de opzegging. Als u later opzegt bent u helaas te laat en betalingsplichtig voor de contributie. Ook van een aanmelding ontvangt u altijd een bevestigingsmail.

7.6. Kandidaat-leden dienen kennis te nemen van de statuten. 

7.7. Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid